Privacy

Privacy statement

Praktijk Nieuwe-Kansen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Praktijk Nieuwe-Kansen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73328588.

Contactgegevens:
www.nieuwe-kansen.nl
Botterstaat 47
1271 XL  Huizen

Mail: rob@nieuwe-kansen.nl
Telefoon: 06-33352842

gebroken hart

Uw privacy

Nieuwe-Kansen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen en deze respecteren.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Uw dossier bevat algemene persoonsgegevens, aantekeningen over uw problematiek, (geestelijke) gezondheid en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Als u cliënt bent van Nieuwe-Kansen verzamelen wij de volgende persoonsgegevens die u aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie betreffende de opdracht of therapie

De gegevens die wij  verzamelen, gebruiken wij met het doel om:

 • U te kunnen bellen of mailen
 • U te kunnen factureren.
 • U deugdelijk te kunnen coachen/therapie te kunnen geven.
 • Een dossier bij te kunnen houden.
 • Om aan een wettelijke verplichtingen te voldoen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de coaching/therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alleen personen die werkzaam zijn voor Nieuwe-Kansen kunnen van uw gegevens kennisnemen;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Back-ups worden gemaakt in een cloud omgeving;
 • Wij testen test en evalueren onze maatregelen regelmatig;
 • Fysieke stukken worden bewaard op een afgesloten plek in mijn praktijkruimte;
 • Bij onze afwezigheid is de praktijkruimte altijd afgesloten.

Datalek

Bij Nieuwe-Kansen is tot op heden geen datalek geweest. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn wordt deze gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wordt alles in het werk gesteld om de schade te herstellen/beperken.

Rechten inzake uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen  u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.