Privacy

Privacy statement van:

Rob Dekker, Relatiecoach

Praktijk Nieuwe-Kansen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Praktijk Nieuwe-Kansen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73328588.

Contactgegevens:
www.nieuwe-kansen.nl
Botterstaat 47
1271 XL  Huizen

Mail: info@nieuwe-kansen.nl
Telefoon: 06-33352842

herstel na ontrouw

Uw privacy

Nieuwe-Kansen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen en deze respecteren.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Uw dossier bevat algemene persoonsgegevens, aantekeningen over uw problematiek, (geestelijke) gezondheid en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

 

 

Als u client bent van Nieuwe-Kansen verzamel ik de volgende persoonsgegevens die u aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie betreffende de opdracht of therapie

De gegevens die ik verzamel, gebruik ik met het doel om:

 • U te kunnen bellen of mailen
 • U te kunnen factureren.
 • U deugdelijk te kunnen coachen/therapie te kunnen geven.
 • Een dossier bij te kunnen houden.
 • Om aan een wettelijke verplichtingen te voldoen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de coaching/therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alleen ik kan namens Nieuwe-Kansen van al uw gegevens kennisnemen;
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Back-ups worden gemaakt in een cloud omgeving;
 • Ik test en evalueer mijn maatregelen regelmatig;
 • Fysieke stukken worden bewaard op een afgesloten plek in mijn praktijkruimte;
 • Bij mijn afwezigheid is mijn praktijkruimte altijd afgesloten.

Datalek

Bij Nieuwe-Kansen is tot op heden geen datalek geweest. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn wordt deze gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wordt alles in het werk gesteld om de schade te herstellen/beperken.

Rechten inzake uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.