Voorwaarden

1. Bepalingen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: de partij die de opdracht voor het ontvangen van coaching/therapie/hulpverlening geeft.
Nieuwe-Kansen (NK): de partij die coaching/therapie/hulpverlening of andere werkzaamheden levert.
Coaching/therapie: Een psychosociaal coaching/therapeutisch/hulpverlening traject dat bestaat uit het voeren van gesprekken.
Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst tot het aangaan van (of de intentie tot) een traject.

1.1 Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle psychosociale coaching van Nieuwe-Kansen en daarmee verband houdende handelingen.

1.2 Bedrijfsomschrijving

Nieuwe-Kansen is de vrijgevestigde praktijk voor psychosociale en relatietherapie van Rob Dekker gevoerd door Rob Dekker.

1.3 Werkzaamheden

De bedrijfsactiviteiten betreffen o.a.: psychosociale (relatie) therapie. Daarnaast nog secundaire werkzaamheden als trainingen, voorlichting, e-hulp, lezingen en workshops.

1.4 Werkomschrijving

De psychosociaal therapeut verleent zijn hulp op een verantwoorde methodische wijze bij problemen voortkomend uit: de persoonlijke sfeer, lichamelijk welbevinden, relationele sfeer en/of de werksfeer. Uitgesloten hiervan zijn alle lichamelijke ziekten. De psychosociaal therapeut richt zich op het herstel van individueel en relationeel functioneren. Daarnaast houdt Nieuwe-Kansen zich bezig met informeren, lezingen, trainingen, voorlichting en dergelijke op het gebied van psychosociaal functioneren in algemeen en binnen partnerrelaties in het bijzonder.

2. Overeenkomst

2.1 Duur van de overeenkomst

De overeenkomst start bij aanmelding, schriftelijk of telefonisch. Het is altijd mogelijk om het traject per direct stop te zetten of op te schorten. Dit dient schriftelijk op per e-mail te gebeuren.
Na beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting van client bestaan om openstaande rekeningen aan Nieuwe-Kansen te voldoen.

2.2 Juridische relatie
De juridische relatie tussen de psychosociaal therapeut en de cliënt betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Nieuwe-Kansen levert een inspanning en er mag verwacht worden dat er zorgvuldig, integer en respectvol wordt gewerkt zoals van een redelijk bekwame vergelijkbare professional conform de professionele standaard in vergelijkbare omstandigheden verwacht mag worden.

2.3 Verantwoordelijkheden

Client draagt zelf de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over zijn/haar eigen gedrag en de consequenties hiervan. Nieuwe-Kansen zal de coaching/therapie naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.4 Aansprakelijkheid

Nieuwe-Kansen is nimmer aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade, emotionele schade, financiële schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met Nieuwe-Kansen.

Nieuwe-Kansen heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Nieuwe-Kansen is beperkt tot maximaal het verzekerde bedrag.

2.5 Omgangsvormen

De persoonlijke gesprekken vinden doorgaans plaats op kantoor in een afgesloten omgeving. U mag van Nieuwe-Kansen verwachten dat u respectvol wordt bejegend en dat er geen lichamelijk contact plaats zal vinden dan enkel zoals gepast bij een begroeting of afscheid.

2.6 Ziekte en overmacht

Bij ziekte wordt de cliënt zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Bij ziekte die, naar verwachting langer duurt dan enkele weken wordt in overleg naar een passende oplossing gezocht. Dan wel de opschorting of stopzetting van de coaching/therapie of een doorverwijzing naar een vergelijkbare collega praktijk.

Nieuwe-Kansen is niet aansprakelijk voor de geleden schade als zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen wegens overmacht. Overmacht betreft bijvoorbeeld ziekte, energiestoring, verkeersongeval en dergelijke.

3. Vertrouwelijkheid

3.1 Privacy

Alles wat u vertelt is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie over u. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u hier in ons privacy statement op de website van Nieuwe-Kansen.

3.2 Dossiervorming

Van ieder gesprek worden schriftelijke aantekeningen gemaakt. Dit dient voor Nieuwe-Kansen zelf ter geheugensteun en dossiervorming. Deze aantekeningen en het dossier behandelen wij zorgvuldig en worden vernietigd wanneer het traject is afgerond. Eventueel e-mail, app/sms contact (of anders) is strikt vertrouwelijk. Nieuwe-Kansen draagt er zorg voor dat zowel papieren, als op de computer opgeslagen aantekeningen en andere gegevens over de cliënt, goed worden beveiligd en niet toegankelijk zijn voor derden.

3.3 Klachten

Bij een klacht doet u er goed aan dit met Nieuwe-Kansen te bespreken. Een klachtenregeling is opgesteld en te vinden op de website van Nieuwe-Kansen.

3.4 Auteursrecht

Geen van de publicaties van Nieuwe-Kansen mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

4. Financiën

4.1 Tarieven

De actuele tarieven per gesprek staan vermeld op de website van Nieuwe-Kansen. De vermelde bedragen zijn inclusief BTW.

De factuur kan zowel schriftelijk en/of digitaal worden verstuurd. De betalingstermijn is 14 dagen. Na deze 14 dagen volgt er een betalingsherinnering. Nieuwe-Kansen behoudt zichzelf de vrijheid voor om per situatie over eventuele incassokosten, het stopzetten van de coaching/therapie en het inschakelen van een deurwaarder te beslissen.

Na beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting van client bestaan om openstaande rekeningen aan Nieuwe-Kansen te voldoen.

4.2 Verhindering afspraak

Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren, telefonisch, per app/sms of e-mail, door client zijn afgezegd worden in rekening gebracht, tenzij anders in overleg is overeengekomen.